Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami!

Tel.: 603072621

Email.: sklep@ziolaioleje.pl

Do darmowej dostawy: 249,00 zł

do kasy suma: 0,00 zł
ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2023

 W związku z realizacją projektu Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, „Program Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.

Tytuł projektu: „Wdrożenie nowych produktów do oferty firmy poprzez zakup nowych urządzeń takich jak prasa olejowa (3 szt.), przesiewacz kołyszący, elektryczny wózek podnośnikowy, prasa filtracyjna do oleju”, (zwany dalej: Projekt), zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na następujący przedmiot zamówienia:

 

 1. PRASY OLEJOWE 3 SZT.

 

Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia są prasy olejowe (3 szt.) zgodne z parametrami określonymi w przedmiotowym zamówieniu/zapytaniu.

Wspólny słownik zamówień (CPV):  42215200-8

 

 • Parametry techniczne urządzenia:

 

- Moc silnika min. 4 kW

- Napięcie/częstotliwość - 3+PE+N,3x230/400V / 50Hz,

- Napięcie silnika elektrycznego - 3x400V,

- Głośność - nie przekracza 70 dB,

- Masa prasy - max 130 kg.

- Wymiary - Wysokość prasy - do 600mm,

Szerokość prasy – do 700mm, Długość prasy do 900 mm.

-Napięcie zasilania - 230V,

 

 

 

 

 1. WARUNKI OGÓLNE

 

 1. Gwarancja:
 • Gwarancja minimum 12 miesięcy
 • Okres gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego liczony od daty podpisania (bez zastrzeżeń) protokołu odbioru końcowego.
 • W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieodpłatnie wszelkich wad w Przedmiocie zamówienia, o ile wady te ujawnią się w ciągu okresu gwarancji.
 • W całym okresie gwarancyjnym Wykonawca zabezpiecza i wymieni materiały eksploatacyjne w wymaganym zakresie.

 

 1. Warunki dostawy i odbioru:
 • Transport na miejsce w cenie urządzenia
 1. Przedmiot zamówienia będzie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad fizycznych i prawnych i obciążeń prawami osób trzecich, nie stanowił będzie on przedmiotu zabezpieczenia.
 2. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz musi być zgodny z normami obowiązującymi w Polsce i Unii Europejskiej.
 3. Wykonawca wraz z Przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty w języku polskim lub angielskim:
 • instrukcja obsługi, konserwacji
 • dokument gwarancyjny.

 

 

 III.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (TERMIN REALIZACJI UMOWY.

 

 • Termin wykonania Przedmiotu zamówienia (termin realizacji umowy) do 18.09.2023 r.
 • Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
 • Termin podpisania umowy do 16.09.2023r.
 • Terminem początkowym jest termin zawarcia umowy, a terminem końcowym jest termin dokonania odbioru, w którym Przedmiot zamówienia będzie w pełni gotowy. Z odbioru Przedmiotu zamówienia zostanie sporządzony Protokół odbioru końcowego.

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

 

 1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy wykażą, że spełniają warunki udziału dotyczące:
 • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia;
 • dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami kadrowymi zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia;
 • niespełnienie chociażby jednego z wymienionych w niniejszym punkcie warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania oraz odrzuceniem jego oferty.
 1. Nie dopuszcza się składanie ofert cząstkowych.
 2. Zamawiający uzna warunki za spełnione na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  Załącznik nr 1

 

 1. WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NASTĄPI W OPARCIU O NASTĘPUJĄCE KRYTERIA:

 

 • Cena netto za realizacje przedmiotu zamówienia – waga 90%; maksymalna liczba punktów: 90.
 • Czas realizacji zamówienia – waga 10%; maksymalna liczba punktów: 10.

 

W przypadku braku informacji odnośnie określonego kryterium punkty nie zostaną przyznane. Nie będą rozpatrywane oferty:

 1. a) niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia - w przypadku nie spełnienia jednego z podanych parametrów technicznych oferent zostaje wykluczony z postępowania.
 2. b) złożone przez podmiot niespełniający warunków udziału w postępowaniu,
 3. c) złożone przez podmiot podlegający wykluczeniu,
 4. d) złożone po terminie przyjmowania ofert,
 5. e) z terminami realizacji wykraczającymi poza wyspecyfikowane okresy czasowe.

 

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY:

 

Nazwa kryterium

Waga

Opis sposobu obliczania punktacji

 

 

Cena netto za realizacje przedmiotu zamówienia

(złotych)

 

 

90%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

                                       Najniższa cena spośród badanych ofert w złotych

Liczba punktów =----------------------------------------------------------------------------x 90

                                                   Cena oferty badanej w złotych

 

Termin realizacji zamówienia)

 

10%

Liczba punktów, którą można uzyskać w tym kryterium zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

                                         Najkrótszy termin realizacji (w dniach)

Liczba punktów =----------------------------------------------------------------------------x 10

                         Termin realizacji zamówienia w badanej ofercie (w dniach)

 

1) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która po zsumowanie punktów w poszczególnych kryteriach (i po uwzględnieniu nadanych im wag) uzyska największą liczbę punktów (max: 100 pkt).

2) W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o wyborze decyduje niższa cena.

3) Jeżeli Oferent, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, odmówi zawarcia umowy z Zamawiającym, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

4) Oferenci zostaną poinformowani o wynikach postępowania bez zbędnej zwłoki, za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy osób wskazanych w ofertach.

5) Wyniki   postępowania   zostaną   upublicznione   na   stronie   internetowej Zamawiającego https://ziolaioleje.pl/

 

 1. WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

1)      Obligatoryjnie złożona oferta zawierać musi:

 • Pieczątkę firmową oferenta,
 • Datę sporządzenia oferty,
 • Datę ważności oferty,
 • Adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail.
 • Podpis oferenta,
 • Cenę dostawy przedmiotu zamówienia netto oraz brutto; ceny na ofercie wyrażone w euro zostaną przeliczone na PLN przy zastosowaniu kursu 4,716.
 • Informację o maksymalnym terminie realizacji przedmiotu zamówienia liczonym od dnia podpisania umowy podaną z dokładnością co do dnia.
 • Okres gwarancji na przedmiot zamówienia wyrażony w miesiącach
 • Oświadczenie o spełnienie warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego
 • Klauzula - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.
 • Opis przedmiotu zamówienia, minimalnie w zakresie wyszczególnionym w zapytaniu ofertowym

2)      Ofertę należy złożyć Zamawiającemu na adres mailowy: biotechtom@interia.pl

3)      Termin składania ofert upływa w dniu: 09.09.2023r. 

4)      Wymagany okres ważności oferty: 1 miesiąc

5)      Dokumenty złożone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Oferenta.

6)      Oferta powinna być jednoznaczna, tzn. sporządzona bez dopisków, opcji i wariantów, skreśleń i poprawek.

7)      Oferty nie spełniające warunków formalnych i /lub nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia, zostaną odrzucone.

 

VII. KLAUZULA BEZSTRONNOŚCI

 

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Potwierdzeniem braku powiązań kapitałowych lub osobowych jest złożenie przez Oferenta oświadczenia o braku występowania w/w powiązań (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego ).

 

 

 

 

 

VIII. OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ Z DOSTAWCĄ WYBRANYM W RAMACH NINIEJSZEGO ZAPYTANIA:

 1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień Umowy w stosunku do treści Oferty.
 2. Zmiana Umowy wymaga podpisania przez Strony Aneksu.
 3. Wprowadzanie zmian do Umowy po jej zawarciu jest dopuszczalne na następujących warunkach:

 

 • jeśli się to okaże konieczne ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa po zawarciu Umowy, w zakresie niezbędnym do dostosowania Umowy do zmian przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 • zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z pojawieniem się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
 • zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, mających bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy -maksymalnie o okres przestojów i opóźnień;
 • zmiana umownego terminu wykonania Umowy z powodu działania siły wyższej, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania dostawy - maksymalnie o czas jej występowania;
 • zmiana umownego terminu wykonania Umowy na skutek działania organów administracji, a w szczególności odmowy lub opóźnienia wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
 • zmiana umownego terminu wykonania Umowy w związku z koniecznością zakończenia zadania w danym roku budżetowym lub w związku z upływem terminu złożenia wniosku o uzyskanie środków unijnych;
 • w przypadku zmiany numerów i/lub nazw katalogowych przez producenta przy jednoczesnym zastrzeżeniu braku zmian ceny na wyższą. Dostarczony przedmiot zamówienia musi spełniać co najmniej wszystkie wymagania określone w niniejszym zapytaniu ofertowym lub je przewyższać,
 • w przypadku nieuzyskania planowanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
 1. Zmiany do Umowy mogą nastąpić na pisemny wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i będą mogły być wprowadzone za zgodą Stron.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji treści niniejszego ogłoszenia ofertowego. Modyfikacja może mieć miejsce w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert.
 • W przypadku wprowadzenia modyfikacji, o której mowa powyżej, informacja zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej. Dodatkowo, w przypadku zmiany treści ogłoszenia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofercie.
 • Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów załączonych do Oferty lub do uzupełnienia oferty.
 • Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Wykonawca składający ofertę.
 • Zamówienie będzie realizowane w oparciu o umowę zawartą w formie pisemnej między Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 • Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku nieotrzymania dofinansowania do projektu.
 • Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia udziela:
  Aleksandra Durska  email: ola.konsultacje@gmail.com
 • Oferenci mają prawo do wniesienia odwołania w terminie 5 dni od ogłoszenia wyboru wykonawcy.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI :
 • Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2023 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego nr 1/2023 – Klauzula

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  1 do Zapytania ofertowego nr 1/2023

 

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego z dnia 01.09.2023r. na nabycie środka trwałego, PRASA OLEJOWA 3 SZT
na potrzeby firmy „CYRUS” ANDRZEJEWSKI TOMASZ, 

w ramach realizacji projektu Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostosowawczej w części przeznaczonej dla przedsiębiorców, „Program Re_Open UK” dla Działania nr 1: Wsparcie przedsiębiorstw niekorzystnie dotkniętych skutkami brexit.


oświadczam (oświadczamy), że spełniam (spełniamy) warunki udziału w postępowaniu, w poniższym zakresie:

 1) Posiadam (posiadamy) uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2) Posiadam (posiadamy) wiedzę i doświadczenie, niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia

3) Dysponuję (dysponujemy) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

4) Dysponuję (dysponujemy) odpowiednim potencjałem technicznym, niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia

5) Sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej prawidłową i terminową realizację zamówienia.

 

 

 

 

………………….……….                                                                                                                                                                                                                     ………..…………….…..…………………

(miejscowość, data)                                                                                      (podpis i pieczęć                                                                                                           upoważnionego

                                                           Przedstawiciela Wykonawcy oraz pieczęć firmowa

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr  2 do Zapytania ofertowego nr 1/2023

 

OŚWIADCZENIE

 

 

 

 1. Wykonawca oświadcza, że nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 

 • uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 1. Wykonawca oświadcza, że zna i akceptuje warunki realizacji zamówienia określone w               zapytaniu ofertowym oraz nie wnosi żadnych zastrzeżeń i uwag w tym zakresie.

 

 

Miejscowość ……………………………..…, dnia…………………… r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl